Fuzul Fuzul
Fuzul Yapı

Fuzul Ev de Aldırır, Oto da!

Bütçenize uygun taksitlerle ev veya araç sahibi olabilirsiniz! Üstelik faizsiz, kredisiz! Ev veya araç sahibi olmak için formu doldurun. Detaylı bilgi için sizi hemen arayalım.

AYDA 12.500 TL TAKSİTLE KENDİ EVİNİN SAHİBİ OL!

Tasarruf Finansman Modeli İLE 5.000 KONUT FİNANSMANI KAMPANYASI
1. Önce alacağınız evin veya otomobilin fiyatını ve kaç taksitte ödeyeceğinizi belirleriz.
2. İster çekilişli ister çekilişsiz Tasarruf Finansman modellerinden birini seçersiniz.
3. Her bütçeye uygun ev ve otomobil fırsatını krediyle, faizle, peşinatla uğraşmadan kolayca yakalarsınız.
4. Siz taksitlerinizi ödemeye devam ederken yeni evinizin ve arabanızın keyfini doyasıya yaşarsınız.
5. Ev ve otomobil sahibi olan yüz binlerce aile gibi siz de 30 senelik Fuzul güvencesiyle Tasarruf Finansman Modeline katılın. Unutmayın! Fuzul ev de aldırır oto da!

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


İşbu “Bilgilendirme Metni”, Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş. (“FUZULEV”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek amacıyla sunulmaktadır.


7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu (KVKK) gereğince müşterilerimizin hizmetlerimizden faydalanmak amacıyla kişisel verilerini, tarafımızla paylaşması halinde ŞİRKETİMİZ, veri sorumlusu olarak, Kanun’un belirlediği çerçevede kişisel verilerinizi kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, güncelleyebilecek-yeniden güncelleyebilecek ve mevcut durumlar izin verdiği ölçüde ve sınırlı olarak 3. Kişilere açıklayabilecek, devredebilecek ve işleyebilecektir. FUZULEV, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlayıcı gerekli tedbirleri almaktadır.


FUZULEV olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve müşterilerimizin, hizmetlerimizden faydalanabilmesi amacıyla, kişisel verileriniz, FUZULEV tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. FUZULEV’nun ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizin anlaşmalı olduğu bayi ve şubelerden mal ve/veya hizmet aldığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer, çekiliş veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.


Bu kişisel veriler; FUZULEV olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda veya veri işlenmesi için rızanızın gerektiği hallerde rızanızın geri alınması halinde anonimleştirilerek Şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edilecektir. FUZULEV, periyodik olarak verilerin anonimleştirilmesi gerekip gerekmediğini denetlemekte ve re’sen de anonimleşmesi gereken verileri anonimleştirmektedir.


Kişisel verilerinizin işlenme amaçları, sizlere hizmet sunabilmek, işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, ulusal ve uluslararası mevzuat ve tüm otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymaktır.


FUZULEV, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilerimize hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, çağrı merkezleri, Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere, anlaşmalı reklam ajanslarına, iş ortaklarımız, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.


FUZULEV, kişisel verilerinizi işleme amacı dışında kullanmayacak ve rızanız yahut ilgili mevzuatta öngörülen bir diğer sebep olmaksızın 3. Kişilere aktarmayacak ve/veya ifşa etmeyecektir. Mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşları ve/veya yargı mercileri ile paylaşılması zorunlu olan bilgilere ilişkin Şirketimizin hakkı saklıdır.


KANUNUN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ:

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili vermiş olduğunuz her türlü onaydan tamamen veya kısmen feragat etme hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca, a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, f) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. FUZULEV’nun işbu formdan ve mevzuattan doğan hakkı saklıdır. Makul olmayacak düzeyde zor olan istekleri reddetme hakkımızın saklı olduğunu, Şirketimizce yapılacak masrafları KVKK’nın 13. Maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.


Mevzuat gereğince, Şirketimizin müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri 10 yıl süre ile saklamasına dair yasal zorunluluk söz konusudur. Kişisel verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilecektir. Bu süre zarfında kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacak ve tarafınızla herhangi bir ürün tanıtımı veya pazarlaması için bağlantıya geçilmeyecektir.


Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır. Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren ve Şirketimiz tarafından internet sitesinde (www.FUZULEV.com) sunulan başvuru formu ile Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş. –‘Nisbetiye Mah. Barbaros Bul. 100 B, 34340 Beşiktaş – İstanbul’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu fuzultasarruf@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Veri Sorumlusu FUZULEV’nun güncel bilgileri, her daim Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) üzerinden edinilebilecektir. Saygılarımızla.

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA, SİLME, İMHA VE AKTARILMA TALİMATI

1. AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı ve kapsamı, Fuzul Tasarruf Finansman, A.Ş.’de (bundan böyle Fuzul Tasarruf olarak geçecektir.) kişisel verilerin güncellenmesi, aktarılması, anonimleştirilmesi, silinmesi ve yok edilmesine ilişkin düzenlemelerin yapılmasıdır. Talimat, Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.


2. SORUMLULUKLAR

Bu talimatta belirtilen hususların bilinmesi ve uygulanması, Yönetim Kurulu’nun kararı ile atanan Kişisel Verileri Koruma Sorumlusu sorumluluğundadır.


3. TALİMATLAR

3.1 Kişisel Veri Saklama ve İmha Yönergesi Hazırlanması ve Değişiklikler

Talimat, Fuzul Tasarruf, Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer. Talimatın uygulanması ise Yönetim Kurulunun kararı ile atanan Kişisel Verileri Koruma Sorumlusu tarafından takip edilir. Yönetim kurulu, re’sen ya da sorumlunun önerisi ile talimatı yenileyebilir, Talimatta değişikliklere gidebilir.


3.2 Kişisel Verilerin Kaydedildiği Ortamlar

Fuzul Tasarruf, Kanun’a uygun olarak gerçekleştirmekte olduğu veri işleme faaliyetleri kapsamında elde ettiği kişisel verileri, işleme amacının gerektirdiği ölçü ile sınırlı olmak kaydıyla muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, elde edilen kişisel veriler Fuzul Tasarruf tarafından fiziki ve elektronik ortamlarda saklanmaktadır.


3.3 Kişisel Verilerin Saklanmasını ve İmhasını Gerektiren Hukuki, Teknik ve Diğer Sebepler

3.3.1. Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak doğrudan veya dolaylı biçimde elde edilen kişisel veriler, Fuzul Tasarruf tarafından ilgili mevzuatın öngördüğü veya işleme amacının gerektirdiği süre boyunca hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak muhafaza edilmektedir.

3.3.2. Fuzul Tasarruf, ticari faaliyetlerine ilişkin kişisel veri içeren bilgi ve belgeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve Kanun’da yer alan veri işleme şartlarından biri olan haklarının tesisi, kullanılması veya korunması kapsamında, zamanaşımı süreleri boyunca saklamaktadır.Fuzul Tasarruf, kendisine yapılmış olan iş başvurularını, başvuru sahiplerinin silme talebine kadar Fuzul Tasarruf sistemlerinde tutmaktadır. Zaman zaman çalışan ihtiyacı sistemde kayıtlı bulunan başvurular arasından karşılanmaktadır.

3.3.3. Ayrıca, Fuzul Tasarruf elde ettiği kişisel verileri Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan işleme şartlarının gerçekleştirilmesi amacıyla sınırlı olarak da saklayabilmektedir.

3.3.4. Kişisel veriler, Kanun’un 4. maddesinde yer alan genel ilkelere uygun olarak saklanmasını gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmelidir. Ayrıca, veri sahibinin açık rızasına dayalı olarak yürütülen saklama faaliyetleri, rızanın veri sahibi tarafından geri alınması halinde de derhal sonlandırılmakta ve ilgili kişisel veriler silinmelidir. Veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde yer alan hakları kapsamında verilerinin silinmesi talebini Fuzul Tasarruf’a iletmiş olduğu durumlarda, Fuzul Tasarruf içi yetkilendirilmiş kişilerce talep değerlendirilmekte ve Kanun’da belirtilen veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde kişisel veriler imha edilmektedir.


3.4.Kişisel Verilerin Güvenli Bir Şekilde Saklanması ile Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesi İçin Alınmış Teknik ve İdari Tedbirler

3.4.1. Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş. kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla her türlü teknik ve idari tedbiri almakta; bu tedbirlere uyulması amacıyla Fuzul Tasarruf çalışanına eğitimler vermekte ve periyodik aralıklarla denetim yapmaktadır.

3.4.2. Fuzul Tasarruf, bünyesinde yer alan her bir departmanın gerçekleştirdiği kişisel veri işleme süreçlerini analiz etmekte, mevcut ve eklenen süreçlerde hukuka uygunluğun temini için gerekli aksiyonları almaktadır.

3.4.3. Fuzul Tasarruf ’ta veri toplamaya ilişkin bütün aşamalar tek tek gözden geçirilmekte, verilerin hukuka uygun bir şekilde elde edilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. İş başvuruları alınırken bunlara ilişkin onay metinleri de alınmakta, Fuzul Tasarruf [info@şirket kurumsal uzantısı] mailine gelenlere ise e-posta ile dönülerek başvuruları ile ilgili onay süreci tamamlanmaktadır.

3.4.4. Fuzul Tasarruf çalışanları, işleri kapsamında öğrendikleri kişisel verileri herhangi bir üçüncü kişi ve/veya kuruma açıklamama konusunda bilgilendirilmektedir. Çalışan ile Fuzul Tasarruf arasındaki hizmet sözleşmelerine bu doğrultuda gizlilik kayıtları eklenmekte; çalışanlardan bu sır saklama yükümlülüklerinin görevden ayrılmalarının akabinde de devam edeceği yönünde taahhüt alınmaktadır.

3.4.5. Ayrıca, Fuzul Tasarruf ‘un Kanun’un 8. ve 9. maddesine uygun olarak kişisel veri aktarımı gerçekleştirdiği üçüncü kişi ve/veya kurumlar ile arasındaki sözleşmelere, alıcı grubunun kişisel verilerin güvenliğini sağlama hususunda her türlü tedbiri alacağı yönünde hükümler eklenmektedir.

3.4.6. Fuzul Tasarruf, sistemlerinde yer alan kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla teknolojik imkânlar ve maliyetler çerçevesinde her türlü teknik tedbiri almaktadır. Örneğin, güvenlik duvarı kullanımı, güvenlik yazılımlarının bütün cihazlara kurulumu ve güçlü şifre uygulaması gibi. Kişisel verilere hukuka aykırı erişimin ve kişisel verilerin ifşasının önlenmesi amacıyla Fuzul Tasarruf yazılımlarında şifreleme sistemleri kullanılmakta; çalışanların verilere erişimi iş kapsamları ile sınırlandırılmaktadır.

3.4.7. Bunun yanı sıra, Fuzul Tasarruf hukuka uygunluğun temini kapsamında çeşitli politika ve yönergeler yürürlüğe koymuştur. Bu politika ve yönergeler, değişen mevzuata ve ortaya çıkan ihtiyaçlara uygun olarak güncellenmektedir.


3.5. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İmha Edilmesi İçin Alınmış Teknik ve İdari Tedbirler

3.5.1. Fuzul Tasarruf, Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, Talimat gereği kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçmeye yetkilidir. Veri sahibinin talebi halinde, uygun yöntemi gerekçesini açıklayarak seçer.

3.5.2. Fuzul Tasarruf, kişisel verilerin hukuka uygun olarak silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır. Fuzul Tasarruf ’un sahip olduğu teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetleri göz önünde bulundurularak en uygun yöntemler kullanılmaktadır.

3.5.3. İmha süreçleri, Fuzul Tasarruf bünyesinde kişisel veri işleme süreçlerinin hukuka uygunluğunu sağlamak üzere oluşturulan departman tarafından denetlenmektedir. Periyodik imha süreçleri, bu departman bünyesindeki en az iki kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmekte, imha edilen kişisel verilerin herhangi bir kopyasının alınmadığı hususunda bu kişilerden yazılı taahhüt alınmaktadır.

3.5.4. Fuzul Tasarruf ‘ta bulunan ve kişisel verileri taşıyan cihazlar, artık kullanılmaz duruma gelmişse ve dışarıya satılma ya da bırakılma durumu olacaksa cihaz içindeki veriler yok edilmekte, bu mümkün değilse cihaz yok edilmektedir.


3.6.Kişisel Verileri Saklama ve İmha Süreçlerinde Yer Alanların Unvanları, Departmanları ve Görev Tanımları

3.6.1. Kişisel verilerin saklanması ve imha edilmesine ilişkin süreçler, Fuzul Tasarruf bünyesinde kurulan ve kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini temin etmekle görevli olan departman tarafından gerçekleştirilir.

3.6.2. Fuzul Tasarruf Kişisel Veri Koruma Sorumlusu yanında yer alan çalışan, Veri Koruma Sorumlu Yardımcısı olarak adlandırılır. Fuzul Tasarruf Kişisel Veri Koruma Sorumlusu’nun görevi; Fuzul Tasarruf ‘un kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde Kanun’a, Yönetmelik’e, diğer ikincil mevzuata, Fuzul Tasarruf politika ve yönergelerine uygunluğunu temin etmek; veri sahiplerinden gelen talepleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak; kişisel verilerin imhası süreçlerine fiilen katılmak, bu kapsamda gerekli her türlü tedbiri almak ve denetim yapmaktır.


3.7 Periyodik İmha Süreleri

3.7.1. Fuzul Tasarruf, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

3.7.2 Periyodik imhanın gerçekleşeceği zaman aralığı 1 yıldır. Ancak, imha edilmesi gereken kişisel verinin saklama süresi 1 yıldan daha az ise, ilgili kişisel verinin imhası bakımından bu süre uygulanır.


3.8. Saklama ve İmha Süreleri

3.8.1. Fuzul Tasarruf ‘un işlemekte olduğu kişisel veriler bakımından saklama ve imha süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Saklama sürelerinin hukuki dayanaklarına ilişkin mevzuat hükümlerine işbu Yönerge’nin ekinde yer verilmiştir.


VERİ KATEGORİSİ SAKLAMA VE İMHA SÜRESİ HUKUKİ DAYANAK
Ziyaretçilere ait veriler Genel itibariyle 1 yıl süre ile saklanır. Bu sürenin sonunda silinir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve zamanaşımı sürelerinin düzenlendiği ilgili diğer mevzuat.
Fuzul Tasarruf çalışanlarına ilişkin kişisel veriler Hizmet ilişkisinin devamı boyunca ve sonrasında da zamanaşımı süresince saklanır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve zamanaşımı sürelerinin düzenlendiği ilgili diğer mevzuat.
Fuzul Tasarruf ‘un mal ve/veya hizmet almakta olduğu tedarikçilere ve tedarikçi temsilcilerine ilişkin kişisel veriler Ticari ilişkinin devam ettiği sürece saklanır. Ticari ilişkinin olmayacağının düşünüldüğü, uzun yıllar ticari ilişkinin kurulmadığı hallerde yasal zamanaşımı süresi boyunca saklanır. Bu sürenin sonunda silinir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve zamanaşımı sürelerinin düzenlendiği ilgili diğer mevzuat.
Kapalı Devre Görüntüleme Sistemleri vasıtasıyla elde edilen kamera kayıtları Adli bir vakıanın yaşanmamış ve resmi kurumlarca talep edilmemiş olması halinde iki ay sonunda silinir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak veri sorumlusu Şirketin meşru menfaatleri kapsamında 15 gün makul süre ile saklanmaktadır.
Fuzul Tasarruf içinde unutulan ve kişisel veri içeren eşyalar Sahibine ulaşılamamış ise, 6 ay süre ile muhafaza edilir. Süre bitiminde bir tutanak ile yok edilir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak veri sorumlusu Fuzul Tasarruf’un meşru menfaatleri kapsamında 6 aylık makul süre ile saklanmaktadır.
İş Başvuruları-Özgeçmişler Başvurular, başvuru tarihinden itibaren altı ay boyunca saklanır ve onay sahibinin talebi ile derhal yok edilir. Başvuru sahibinin meşru menfaati ve başvurusu kapsamında saklanmaktadır.
İşten ayrılan eski çalışanlara ait veriler Olası iş davaları, özellikle de iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı nedeniyle 15 yıl saklanır. İş Kanunu nedeniyle saklanır.


4. EKLER VE REFERANSLAR


5. DEĞİŞİKLİK/ DAĞITIM/ ONAY TABLOSU


Degişen sayfa Tarih Değişiklik Değişiklik yapan
Dağıtım (İlgili Departmanlar)
Tüm Departmanlar
İlgili Departman Yöneticisi
Onayı:
Kontrol Onayı:
Yürürlük Onayı: